•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Административни услуги

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, представляващи обществени услуги

 

Инфо 138 – Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Инфо 143 - Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Инфо 150 – Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Инфо 153 – Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование

 

Формуляри

 

Заявление за валедиране

Заявление прием

Заявление за премествене в ОУ Устина

Заявление и доклад освобождаване от ФВС

Заявление-удостоверение дубликат свидетелство

Заявление-удостоврение за преместване от ОУ Устина